Kulttuuritoimen avustukset 2020

21.2.2020 - 12:26 / Yleinen
Kulttuuriavustukset 2020
KULTTUURIAVUSTUKSET 2020
Kohdeavustukset paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen
Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä keuruulaiselle kulttuuritoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.
Avustusta jaetaan pääsääntöisesti kohdeavustuksina ja erikseen laadittavina kumppanuussopimuksina.
Avustuskohteella on oltava selkeästi kulttuuriset sisällöt.
Avustusta on aina haettava etukäteen. Jälkikäteen ja toiminnan jo tapahduttua avustusta ei oteta käsittelyyn.
Avustus on aina harkinnanvaraista. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon mm. toiminnan laatu, laajuus, kaupungin strategiset painotuksen ja toiminnan vaikuttavuus, saavutettavuus ja kulttuuriset sisällöt.
Avustusta ja toimintatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti
Rekisteröidylle yhdistyksille kulttuurituotantoihin, jotka ovat avoimia kaikille sekä järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja hankintoihin
Vapaille toimintaryhmille ja yksittäisille taiteilijoille tuotantotukena kulttuurituotantoihin, joka ovat kaikille avoimia.
Avustusta ei myönnetä oman taiteen tekemiseen, ellei se ole osa kulttuuritoimen kanssa tehtävää yhteistyöprojektia.
Kaupungin kulttuuritoimen ja toisen osapuolen kanssa erikseen sovittujen kulttuurituotantojen tekemiseen ja tukemiseen erillisen kumppanuussopimuksen mukaan.
Avustusta jaettaessa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa, taiteellinen taso, toiminnan vaikuttavuus, laatu sekä alueellinen tasapuolisuus.
Avustusten maksatus tapahtuu jälkikäteen avustuksen käytöstä saatua selvitystä/kuittijäljennöksiä ja vastaan.
Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin avustusta, vaan niitä jaetaan pääsääntöisesti vuorotteluperiaatteella.
Avustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 40 % toteutuneista menoista. Hakijalta edellytetään omarahoitusta. Pienin jaettava avustussumma on 100 euroa ja suurin 500 €. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää suurempikin avustus, mikäli kohteen laatu ja laajuus niin vaatii.
Avustusten 1. haku päättyy 15.5.2020 ja toinen haku 15.9.2020. Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä ympäri vuoden määrärahojen puitteissa.
Avustusta ei myönnetä
  1. hankkeisiin jotka tuottavat voittoa tai ovat liiketaloudellista toimintaa
  2. oman taiteen tekemiseen, elleivät ne ole osa kulttuuritoimen kanssa tuotettavaa hanketta
  3. peruskoulutukseen, ammatillisiin opintoihin
  4. opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin toiselle paikkakunnalle, eikä pääsääntöisesti myöskään ulkomaille suuntautuviin esiintymismatkoihin
  5. yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
  6. alkoholi-, kahvitus- ja ravintolapalveluiden järjestämiseen
  7. kaupungin tuottamiin omiin palveluihin
Niille kulttuuritoimijoille, joiden järjestön/ryhmän jäsenistä 2/3 koostuu alle 29-vuotiaista henkilöistä, avustus jaetaan pääsääntöisesti nuorisopalveluiden avustusmäärärahoista.
Avustusta saavan on päivitettävä tiedot  tapahtumakalenteriin www.menoinfo.fi/Keuruu
Avustuksen saajan on mainittava Keuruun kaupungin kulttuuritoimi, mikäli rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden nimet mainitaan.
 Suurtapahtuma-avustus
Mittavien erityisprojektien ja hankkeiden osalta avustusta haetaan edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen hankesuunnitelma kustannusarvioineen.
Avustuksesta päättä vapaa-ajanlautakunta. Avustus julistetaan haettavaksi 13.5.2020 mennessä
 Keuruun kulttuuripalkinto (850 €)
Vapaa-ajanlautakunta myöntää palkinnon keuruulaiselle tai keuruulaislähtöiselle henkilölle tai henkilöryhmälle seuraavien jakoperusteiden mukaan:Palkinnon saaja voi olla taiteen tuottaja, esittäjä, ohjaaja tai järjestäjä, joka on merkittävällä tavalla ollut mukana keuruulaisessa kulttuurielämässä. Huomionosoitus voidaan antaa myös henkilölle tai ryhmälle joka on edellisenä vuonna tai vuosina yltänyt jonkin taiteen alan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävään saavutukseen. Sopivan saajan puuttuessa palkinto voidaan myös jättää jakamatta.
Palkinnon saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.
 Lastenkulttuurin kunniamaininta
Huomionosoitus jaetaan tunnustuksena keuruulaiselle lastenkulttuurin alalla toimivalle henkilölle tai ryhmälle merkittävästä ja ansiokkaasta työstä tai teosta Keuruun lastenkulttuurin hyväksi. Huomionosoituksen saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.
Muut kunniamaininnat
Lautakunta voi palkita vuosittain kunniamaininnalla myös muita kulttuurityön alalla ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä harkintansa mukaan.
 Nuorisokulttuurin stipendirahasto Avustusta ei toistaiseksi voida myöntää pääoman vähyyden vuoksi. Avustusten jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta.