Kulttuuriavustukset 2020KULTTUURIAVUSTUKSET 2022

Kohdeavustukset paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä keuruulaiselle kulttuuritoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Avustusta jaetaan pääsääntöisesti kohdeavustuksina ja erikseen laadittavina kumppanuussopimuksina.

Avustuskohteella on oltava selkeästi kulttuuriset sisällöt.

Avustusta on aina haettava etukäteen. Jälkikäteen ja toiminnan jo tapahduttua avustusta ei oteta käsittelyyn.

Avustus on aina harkinnanvaraista. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon mm. toiminnan laatu, laajuus, kaupungin strategiset painotuksen ja toiminnan vaikuttavuus, saavutettavuus ja kulttuuriset sisällöt.

Avustusta ja toimintatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti

 

Rekisteröidylle yhdistyksille kulttuurituotantoihin, jotka ovat avoimia kaikille sekä järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja hankintoihin

Vapaille toimintaryhmille ja yksittäisille taiteilijoille tuotantotukena kulttuurituotantoihin, joka ovat kaikille avoimia.

Avustusta ei myönnetä oman taiteen tekemiseen, ellei se ole osa kulttuuritoimen kanssa tehtävää yhteistyöprojektia.

Kaupungin kulttuuritoimen ja toisen osapuolen kanssa erikseen sovittujen kulttuurituotantojen tekemiseen ja tukemiseen erillisen kumppanuussopimuksen mukaan.

Avustusta jaettaessa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa, taiteellinen taso, toiminnan vaikuttavuus, laatu sekä alueellinen tasapuolisuus.

Avustusten maksatus tapahtuu jälkikäteen avustuksen käytöstä saatua selvitystä/kuittijäljennöksiä ja vastaan.

Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin avustusta, vaan niitä jaetaan pääsääntöisesti vuorotteluperiaatteella.

Avustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 40 % toteutuneista menoista. Hakijalta edellytetään omarahoitusta. Pienin jaettava avustussumma on 100 euroa ja suurin 500 €. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää suurempikin avustus, mikäli kohteen laatu ja laajuus niin vaatii.

Avustusten 1. haku päättyy 17.5.2022 ja toinen haku 15.9.2022. Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä ympäri vuoden määrärahojen puitteissa.

Avustusta ei myönnetä

  1. hankkeisiin jotka tuottavat voittoa tai ovat liiketaloudellista toimintaa
  2. oman taiteen tekemiseen, elleivät ne ole osa kulttuuritoimen kanssa tuotettavaa hanketta
  3. peruskoulutukseen, ammatillisiin opintoihin
  4. opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin toiselle paikkakunnalle, eikä pääsääntöisesti myöskään ulkomaille suuntautuviin esiintymismatkoihin
  5. yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
  6. alkoholi-, kahvitus- ja ravintolapalveluiden järjestämiseen
  7. kaupungin tuottamiin omiin palveluihin

Niille kulttuuritoimijoille, joiden järjestön/ryhmän jäsenistä 2/3 koostuu alle 29-vuotiaista henkilöistä, avustus jaetaan pääsääntöisesti nuorisopalveluiden avustusmäärärahoista.

Avustusta saavan on päivitettävä tiedot  tapahtumakalenteriin www.menoinfo.fi/Keuruu

Avustuksen saajan on mainittava Keuruun kaupungin kulttuuritoimi, mikäli rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden nimet mainitaan.

 

 Suurtapahtuma-avustus

Mittavien erityisprojektien ja hankkeiden osalta avustusta haetaan edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen hankesuunnitelma kustannusarvioineen.

Avustuksesta päättä vapaa-ajanlautakunta. Avustus julistetaan haettavaksi 31.5.2022 mennessä

 

Keuruun kulttuuripalkinto (850 €)

Vapaa-ajanlautakunta myöntää palkinnon keuruulaiselle tai keuruulaislähtöiselle henkilölle tai henkilöryhmälle seuraavien jakoperusteiden mukaan:

Palkinnon saaja voi olla taiteen tuottaja, esittäjä, ohjaaja tai järjestäjä, joka on merkittävällä tavalla ollut mukana keuruulaisessa kulttuurielämässä. Huomionosoitus voidaan antaa myös henkilölle tai ryhmälle joka on edellisenä vuonna tai vuosina yltänyt jonkin taiteen alan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävään saavutukseen. Sopivan saajan puuttuessa palkinto voidaan myös jättää jakamatta.

Palkinnon saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.

 

Kulttuurin erityishuomionosoitus (100 €)

Huomionosoitus jaetaan tunnustuksena keuruulaiselle henkilölle tai ryhmälle merkittävästä ja ansiokkaasta työstä tai teosta Keuruun kulttuurin hyväksi. Huomionosoituksia voidaan jakaa 1 – 3 kpl.
Huomionosoituksen saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.

 

Muut kunniamaininnat

Lautakunta voi palkita vuosittain kunniamaininnalla myös muita kulttuurityön alalla ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä harkintansa mukaan.

 

Nuorisokulttuurin stipendirahasto

Avustusta ei toistaiseksi voida myöntää pääoman vähyyden vuoksi. Avustusten jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta.

 

Lisätietoa eri avustuksiin löydät Keuruun vapaa-ajantoimen avustukset-sivulta